Svenska

Om oss

Skolan för Neohumanistiska studier (The Centre/School of Neohumanist Studies, CNS) har utvecklats från Prashiksana Matha / International School of Social Service som en nödvändighet för att kunna expandera den nuvarande kursplanen för att undervisa Yoga och intuitiv vetenskap. Prashiksana Matha startade 1976 för att ge möjlighet till dem som vill viga sitt liv åt sociala hjälpprojekt (social service). Skolan är belägen i Ydrefors (Småland) i lugna och tysta omgivningar med sjöar och djupa skogar.

För nuvarande har skolan följande inriktningar:

  • Yoga och intuitiv vetenskap
  • Neohumanistisk utbildning
  • Självförsörjande utvecklig

Kursplanen ger en grundlig akademisk träning till de blivande Yoga- och meditationslärarna och de neohumanistiska lärarna.

Studieplanen ger en genomgripande träning till dem som är på väg att bli Yoga- och meditationslärare eller lärare inom Neohumanistisk utbildning. Studieplanen innehåller också kurser i självförsörjande utveckling (eko-byar, alternativa energisystem och rening av avloppsvatten.

CNS har systerskolor i Asherville (North Carolina, USA) och Sao Paolo (Brazil). Skolor kommer att etableras i Kroatien, Holland och Taiwan inom en snar framtid.

Neohumanism som filosofi

Förenklat innebär Neohumanism att utvidga kärleken i det mänskliga hjärtat till att innefatta hela skapelsen, såväl alla levande varelser som den icke-levande världen, i motsats till uppfattningen att individen är ensam i universum och kämpar med andra om resurser och status, talar Neohumanism för en vision av mänskligheten som är intimt förenad med universums väv. Det är en medvetenhet om ekologi i den bredaste bemärkelsen: insikten om att allt står i relation till och är i kontakt med allting annat. Det uppmuntrar till respekt och omsorg för alla levande varelser och för den icke-levande världen.

Neohumanism täcker konceptet ”holism” som har kommit upp i humanistiska-, vetenskapliga- och sociala rörelser under de senaste decennierna, med ett mer detaljerat system av levnadsprinciper grundade på en känsla av att allting är ett. Den är på detta sätt en del av dagens reaktion till den splittrande och kallsinniga effekten av den materialistiska rationalismen.

Neohumanismens ledande representant är en indisk filosof, politisk aktivist och mystiker, Prabhat Rainjan Sarkar.
Tillämpad Neohumanism

Neohumanism talar för att aktivt omforma sättet att nå känslan av djupare vördnad, omsorg och ansvar inom oss. Vi måste förändra oss själva för att kunna tala för förändring. Som människor är vi bundna till att utforska vår egen potential, att utveckla vår förståelse för vem vi är och varför vi existerar. För nävarande blir detta mål förvrängt när vi blir lärda att tävla med andra över begränsade resurser. Om vi utgår från en djupare känsla av oss själva och utifrån välvilja märker vi att allt förändras. Vi behöver inte längre tävla med andra; faktum är att vår utveckling som medvetna varelser hör ihop med våra relationer till andra. Vår medvetenhet om vår samhörighet med andra ger oss möjligheten att med hjälp av kraften av välvilja förändras från att ha varit självcentrerade varelser till att bli varelser som hjälper andra.
Universalism

Neohumanism är öppen för alla och tolererar inte någon särbehandling på grund av ras, kön, religion eller art. Detta länkar moral till dess rationella process för att på så sätt göra sinnet tillräckligt rent för att fungera utan förutfattade meningar. Och hjärtat blir tillräckligt starkt att omfamna alla i ansträngningen att smida fram en enda mänsklighet. Detta innefattar en uppskattning av historiska bidrag till mänskligheten från alla människor och att tala för etiken i samhället som ”en mänsklig familj”.
Principen om Social Jämlikhet och Rättvisa

Att erkänna social jämlikhet leder till att godheten får råda och att hjälpa andra som en livsprincip, tillsammans med att acceptera samhörigheten hos allt levande och den ansvarsfulla rollen människan spelar i den universella strukturen. Motsatsen, Principen av själviskt njutande, använder vi när vi vill fortsätta njuta av våra egna nöjen i livet utan hänsyn till hur någon blir påverkad. Personer som följer den principen ignorerar de smärtsamma lidanden och förluster som andra varelser går igenom på planeten. Personerna som följer principerna i social jämställdhet är redo att kämpa för rättvisa.
Frigörelse av intellektet, rationaliteten och uppvaknandet av medvetandet

”Kunskap måste spridas ut till alla sektioner av samhället. Du/Ni måste skapa möjligheter för alla människor att döma allt i ljuset av sanningen. Frigör intellektet hos var och en. Det mänskliga intellektet är nu nertyngt i ett sumpigt träsk. Låt folk få njuta av den söta smaken av intellektuell frihet.” – P.R. Sarkar

En neohumanistisk agenda är en frigörande agenda. Stor vikt läggs vid mänsklig rationalitet och kritiskt tänkande som ett verktyg att kasta ut begränsande synpunkter, dogma och fördomar. Genom uppvaknande medvetande, lär man sig att tänka på så sätt att man ser till allas välfärd, välmående. Uppvaknande medvetande är den mentala processen som beståri att studera, använda rationell mentalitet och principen av social rättvisa. Man urskiljer vilka aspekter av rationell kunskap det är värt att fortsätta, fullfölja genom att mäta dem mot ens eget samvete. Samvete är en förmåga, vilken betraktar och överväger om en idé är för allas välfärd eller inte.
Neohumanistisk utbildning

NHE pedagogik tillämpar Neohumanismens filosofi och principer. Utbildare strävar efter att exemplifiera dessa värden I sina personliga liv, I klassrummet och I relation till elever, kollegor, föräldrar och samhället I stort.
Dessa principer innefattar:
– Holistisk personlig utveckling
– Grundläggande mänskliga värden och universalism
– Neohumanism och universell kärlek
– Astaunga Yoga
– Tillämpat lärande – kunskap om självet och världen
– Individuell evolution, rörelse och motivation
Revolutionär social förändring

Beträffande genomförandet av förändringar I livet finns det flera olika strategier att ta till. Först finns reformisten. En sådan individ vill se gradvis förändring över en mycket lång period. Detta vattnar ofta ut beslutet och förändringsprocessen blir inte så effektiv. Sedan är det reaktionären som inte vill ha någon förändring alls. Sedan har vi pseudo-reformisten som talar för förändring men själv faktiskt inte vill ha någon förändring alls. Till slut har vi revolutionären som arbetar för en positiv förändring snabbast möjligt. En neohumanist fullföljer, efter en analys att social förändring är för massornas välfärd, förändring med dynamik och revolutionär glöd.
Att bekämpa Pseudokultur

Neohumanistiska utbildare värderar högt den stora strömmen av kulturuttryck som utgör hela mänskligheten, de lär ut inhemska språk, konst och andra kulturuttryck. Pseudokultur – är homogen musik, film och tv-program designade inte för att inspirera och lyfta upp och inspirera utan för att få in snabb profit till dess tillverkare. Denna ”kultur” har funnit väg till jordens alla hörn och urholkar lokal kultur på dess unika uttryck och känsla. Neohumanism vill motverka denna galopperande ström av kulturprodukter genom att jobba för att utveckla lokala konstformer, genom medvetenhet om medias roll och att vara kritiskt medveten socialt och politiskt. Neohumanism stödjer den kreativa överföringen av älskade lokala universella värden till framtida generationer genom litteratur, konst och andra former av kulturuttryck.

Vanliga frågor

F: Vad är CNS-Sverige?
S: Skolan för Neohumanistiska studier (College of Neohumanist Studies) är ansluten till Prashiksana Matha. CNS har ett relativt nytt treårigt program som är avsett för studenter som vill viga sitt liv åt att tjäna andra genom att t.ex starta Neohumanistiska daghem och skolor, hjälpa hemlösa, ge hjälp i katastofsituationer. Programmet har utformats för att vidga studenternas akademiska kunskaper.

Programmet startades i maj 2004 för att tillhandahålla kompletterande akademiska kunskaper för yogamunkar och nunnor men också för studenter som inte avser att bli munkar eller nunnor. CNS avser att i framtiden kunna erbjuda utbildningar på Bachelors-, Masters- och PhD nivå inom: Yoga/Intuitiva vetenskaper, Neohumanistisk uppfostran (Neohummanist Education, NHE) och angränsade områden.

Studenter kan antingen delta i Prashiksana Matha och CNS gemensamma program eller ta del av undervisningen på någon av CNS-Sveriges systerskolor.

CNS-Sverige har för nuvarande två systerskolor, en i Asheville, North Carolina, USA och en i Sao Paulo, Brasilien.

F: Vad är Prashiksana Matha?
S: Prashiksana Matha är ett institut för högre studier inom ämnesområdet Intuitiva vetenskaper och samhällelig tjänst. Institutet är internationellt och specialiserat på att förbereda motiverade volontärer för social tjänst och träna dom att bli yoga- och meditationslärare.

F: Vad är speciellt med Prashiksana Matha?
S:
Prashiksana Matha grundades 1976 i Ydrefors, Sverige och är en av få institutioner i världen som ägnar sig åt att träna meditationslärare som har ett starkt socialt medvetande och är fokuserade på att hjälpa andra. Tyngdpunkt ligger på utbildningens kvalitet och inte genomströmning. Därför anpassas programmet efter den enskilda studentens förmågor och behov och studenter från hela världen välkomnas.

F:Vad krävs för att bli antagen till Prashiksana Matha?
S:
1. Viljan att leva ett liv i enlighet med reglerna för yogamunkar och nunnor.
2. Sökande måste har rekommenderats av någon av Ananda Margas Archaryas, dvs yogamunk eller nunna.
3. En vilja att självdisciplinerat och noggrant följa reglerna som krävs för meditation och service.
4. Sökande måste vara mellan 18 och 30 år gammal. I vissa fall kan undantag göras om sökande har överskridit åldersgränsen.

F: Vad är minimikraven för att bli antagen till CNS?
S:
1. Gymnasieutbildning
2. Ytterligare krav som ställs av fakultet som ansvarar för de enskilda programmen kan förekomma.

F: Hur lång är Prashiksana Matha utbildningen?
S:
Utbildningen anpassas till den enskilde studenten men underskrider i inget fall ett år. I regel sätter studenten ihop utbildningen så att den är mellan två och tre år lång.

F: Vad kostar det att studera vid Prashiksana Matha eller CNS?
S: Undervisningsavgiften för ett helt program är 24 400 kr. För beslutsamma, men mindre bemedlade sökande kan undervisningsavgiften reduceras eller t.o.m. efterskänkas.

Ytterligare avgifter på 7300 kr per månad tillkommer under tiden för vistelsen vid CNS och inkluderar studentboende och vegetarisk och för meditation anpassad (sentient) kost. Mindre bemedlade studenter kan få hjälp med dessa avgifter av Prashiksana Matha/CNS.

F: Vilka är lärarna och personalen på Prashiksana Matha/CNS?
S: Rektor: Dr. Ramesh Kohli ( Dr. Acharya Shambhushivananda )
Språk och Yogafilosofi: Haldhar Panjiyar (Acharya Harikrpananda)
Röst ach tal interpretation: Agneta Ottander
Neo Humanist Education: Bella Montalban (Didi Anandabhadra Acharya)
Konst: Mr.Ole Brekke
Fakultetssekreterare och Prabha’t Samgiitainstruktör: Mr. Didrik Bogason

Dessutom har CNS tillgång till Ananda Marga Gurukulas (www.gurukul.edu) världsomspännande nätverk av fakulteter och får regelbundet besök av forskare, lärare och talare för kurser, föreläsningar, workshops och seminarier.

F: Vilka kurser ges vid Prashiksana Matha/CNS?
S: Prashiksana Mathas läroplan är uppdelat i tre delar:
A: Tillämpad intuitiv vetenskap, Pedagogik för tantra, Yoga- och meditationslärare
B: Avancerade studier av sociala och andliga filosofier, Yogiska texter, Praktik i fält, Självständiga studier och presentation
C: Språk, Uppföranderegler, Grundläggande studier av sociala och andliga filosofier, Prabhhat Smgiita

Prov genomförs kvartalsvis. Minst två av fyra prov genomförs av externa examinatorer. Medlemar av examinationspanelen måste vara mycket erfarna och utövare av de högsta formerna av Vishesha Yoga.

Följande kurser erbjuds vid CNS, Fakulteten för Yoga och Intuitiva vetenskaper

1. Yoga, Etik och Samhälle
2. Yoga Kosmologi och Microvita
3. Yoga Psykologi och Neurovetenskap
4. Yogametoder, Sutras och mantras
5. Yoga, texter och filosofi
6. Yogiska terapier, naturmedicin och ayurveda
7. Yogisk vetenskap, meditation och mysticism
8. Yogisk diet, vegetarianism och matlagning
9. Yoga Asanas och deras verkan
10. Anatomi, fysiologi, massage och akupressur
11. Yogis genom tiderna – deras liv och läror
12. Yogaundervisning i skolan ( Yoga Education in Schools, YES)
13. Komparativa studier i mysticism och de stora religionerna

Programmet Lärarutbildning i Neohumanistisk uppfostran och närbesläktade vetenskaper består av tolv moduler som har utvecklats av Fakulteten för Neohumanistisk utbildning och Ananda Marga Gurukula Inc, USA (www.gurukul.edu).
Tolv utbildningsmoduler inom följande områden:

1. Andliga fundament för NHE
2. Kognitiv utveckling: närmanden
3. Kreativitiet och uppfostran
4. Fundament för holistisk uppfostran
5. Barns utveckling och psykologi
6. Kulturellt anpassad pedagogik
7. Inlärningsteori
8. Läroplan och undervisning
9. Utvärdering
10. Inlärningens sociala kontext
11. Inlärningsmiljöer
12. Administration, Ledarskap och Kommunikationförmåga

Dessa moduler kan studenterna också följa genom distansstudier. De avslutande presentationerna måste dock göras personligen på Campus Ydrefors.

F: När börjar de olika kurserna?
S:
Prashiksana Mathas inställning är att undantag kan göras om studenter anländer ur fas med terminerna men generellt sett består ett skolår av fyra terminer:
Jan-mars, april-juni, juli-sept och okt-dec. Studenter kan normalt sett påbörja sina studier vid terminens början. Obligatoriska kurser ges varje kvartal.

F: Tar Prashiksana Matha emot donationer?
S: Ja, vi välkomnar finansiellt stöd, som används för att främja utbildningen för de elever som inte kan täcka kostnaden för sina studier och husrum. Det används också för att utvidga våra tielgångar och faciliteter på området.

F: Finns det andra rekreativa möjligheter i Ydrefors?
S: Ja, se www.ydrefors.com.

F: Finns det tillgång till bredbandsuppkopplig på Campus Ydrefors?
S:
Ja, I Gamla skolan finns terminaler som är tillgängliga för studenterna.

F: Hur finanseras Prashiksana Matha/CNS?
S: Genom skolavgifter, donationer och genom ett ekologiskt bageri med två försäljningsställen i Stockholm. (www.sattvabageri.anandamarga.biz ).

 

Om Prashiksana Matha / CNS-Sverige i Ydrefors

Prashiksna Matha / CNS-Sverige erbjuder ett spännande och okonventionellt program där
studenterna bor på campus som om det är deras hem och där de har ett nära samspel med
lärarna och resurspersonerna. Boende för pojkar och flickor finns i separata hus.

Karma yoga utförs varje lördag i tre timmar och studenterna bestämmer gemensamt vad som
behöver göras och hur det bäst kan göras. Alla instruktioner är under ledning av Shraman (huvudinstruktören) och tilldelade lärare. Några instruktioner om yoga och meditation är individualiserade men övningen görs kollektivt. I genomsnitt ges sex timmars lärarledd instruktion per dag.Det finns tilldelade textböcker för varje kurs och biblioteket på skolan har gott om kopior av sådana texter tillgängliga för studenterna. Det finns också gott om möjligheter att lära sig genom vårt ljudoch bild-bibliotek.

Om en student inte kan följa med i studierna, sätts det ingen press utan studenten uppmuntras att lära sig i sin egen takt. atlagningen görs kollektivt av studenterna med hjälp av ett list-system. Det är så de lär sig att klara sig själva i utmanande situationer i livet. Maten på institutionen är ekologisk och

Naturbageriet Sattva i Stockholm förser skolan med ingredienser som finns tillgängligt i skolans matförråd så att eleverna kan använda de enligt sina behov. Rutinerna som följs kan från en utomståendes perspektiv tyckas vara krävande, men eftersomeleverna kommer med andan att bygga sin fysiska, moraliska och andliga styrka, kommer du att bli förvånad över hur vackert de anpassar sig till rutinerna och gladeligen följer de.

Den andliga festivalen i slutet av året är en period av firande och glädje och bjuder även in utomstående att under fem dagar delta i firandet. Påsk-retreats anordnas också på skolan. Denna institution bygger på det gamla Gurukul-systemet där lärarna lär ut genom sin karaktär och uppförande och inspirerar eleverna till att verka utan stress eller press.

Hoppas att detta ger dig en tydlig bild av lärandeprocessen på Prashiksna Matha / CNS-Sverige.

Vi är alltid tillgängliga för att svara på alla typer av frågor du kan tänkas ha. Prashiksana Matha och College of Neohumanist Studies är systerinstitut som förbereder studenter för socialtjänst och katastrofhjälp i världen baserat på neohumanismens principer och en andlig livsstil.

Prashiksana Matha grundades 1976 i Ydrefors, Sverige och har sedan dess tränat hundratals personer från hela världen som för närvarande tjänstgör i olika förmågor som yogiska munkar, nunnor och volontärer. De tillhandahåller hjälp under katastrofer, startar skolor och utbildningscentrum i utvecklingsländer, hanterar gårdar och hållbara projekt och ger gratis utbildning i yogiska metoder och meditation.

College of Neohumanist Studies syftar till att förbättra studenternas akademiska kunskapsnivå för att möta samhällets utmaningar. Särskild vikt läggs vid att odla ett moraliskt sinnelag, självförtroende, ledarskapsförmåga och medkänsla i eleverna. Målet med det ettåriga träningsprogrammet är:

Att ge den grundläggande förståelsen om yogisk och andlig livsstil, neohumanistisk filosofi och träning i färdigheter som kan hjälpa dem att föra ett liv av dyrkan och service till alla väsen i universum. Kursstrukturen är uppdelad i två terminer (om sex månader).

Den första terminen syftar till att bygga grunden för en andlig livsstil och självförverkligande; förbättra språkkunskaper, utveckla en uppskattning för konst och musik och bli grundad i vetenskapen om karma-yoga och serviceanda.

Den andra terminen ligger fokus på avancerad yoga och meditationspraxis, träning i katastrofhjälp; uppgraderad kunskap om social och andlig filosofi, presentations-färdigheter och kunskap för tillämpning av yogisk kunskap i tjänstesituationer.

Inackorderingen på skolan gör det möjligt för eleverna att följa en standardrutin som inkluderar tid för personlig yoga och meditationsutövning, musikklasser; självstudie, karma yoga, dagliga promenader i Ydrefors orörda skogar och deltagande i klasser som utförs av experter inom olika discipliner. Det dagliga schemat omfattar två timmars lärarledda klasser; två timmars språkutbildning, två timmar karma yoga och tre timmars självstudie. Böckerna och läsmaterialen tillhandahålls kostnadsfritt av institutet. Institutets rika bibliotek ger också gott om möjligheter till att fördjupa sig genom läsrelaterade material.

Det sker regelbundna tester som hålls av skolans personal och en extern examinator utför slutprov i slutet av varje termin. Examinationsdagarna är: 15-20 december (för första terminen) och 15 juni-20 juni (för andra terminen). Under vistelsen har de också möjlighet att lära sig om det ekologiska bageriet (Sattva) i Stockholm eller delta i Legacy 17s aktiviteter – ett samarbetsprojekt för hållbar utveckling.

Första terminens kursarbete

1. Grunderna i en andlig livsstil och uppföranderegler för yogiis
2. Språkfärdigheter – Engelska, Svenska (Valfritt), Bengali och Samskrta.
3. Introduktion till Neohumanism.
4. Yoga och biopsykologi.
5. Yoga-etik (Yama-Niyama).
6. Yoga Asanas (kroppsställningar).
7. Meditationspraxis och chanting.
8. Introduktion till Yogiska Danser – Kiirtan, Kaoshiki, Tandava.
9. 20 låtar Prabhat Samgiita (ur en samling av 5018).
10. Vegetarisk matlagning och näringslära.
11. Utvecklingsländernas situation.
12. Presentations-rapport om ett ämne av personligt intresse.

Den första terminen avslutas med en fem dagars andlig festival som har hållits årligen under de enaste trettio åren på Ydrefors Campus.

Andra terminens kursarbete

1. Advancerade Yogiska metoder & kunskap om anatomi och fysiologi.
2. Neurovetenskap och senaste forskningen om yoga och meditation.
3. Ytterligare 20 låtar Prabhat Samgiita.
4. Yogiska behandlingar och hälsa.
5. Humanitär projektcykelhantering.
6. Idealiska lantbruksmetoder & Utveckling av Master Units (Ekobyar)
7. Social filosofi: Neohumanism & PROUT
8. Spiritual filosofi & vetenskapen om Microvita
9. Metoder för Neohumanistisk utbildning
10. Fältövning

Lärare/resurspersoner för ovanstående kurser:

Ac. Ragamayananda Avadhuta
Ac. Shambhushivananda Avadhuta
Ac. Harikrpananda Avadhuta
Ac. Aniishananda Avadhuta
Mikael Söderström
Rossato Silvano

Externa examinatorer:

Ac. Shubhatmananda Avadhuta
Avadhutika Ananda Bhadra
Anthony Carlyle
Shantanu Pyne
Daniel Ek
Ole Brekke
Karl Johan Andersson

Efter avslutad heltidsstudie ges studenterna ett certifikat från Prashiksana Matha / CNS-Sverige och rekommenderas för fältträning på behövande platser.

TC Schema

04:20 – Väckning
04:30-05:00 – Morgonuppgifter
05:00-05:35 – Kollektiv meditation/Kiirtan
05:35-06:55 – Individuella övningar
06:55-07:40 – Yoga Asanas/Själv-Massage
07:40-07:50 – Kaoshikii/Tandava/Avslappning
08:20-08:45 – Frukost
08:45-09:00 – Städning
09:00-09:30 – Prabha’ta Sam’giita-klass
09:30-11:00 – Första lektionsperioden
11:00-12.30 – Andra lektionsperioden
12.30-1.35 – Lunchförberedelser/Individuell meditation
13:35-14:10 – Lunch
14:10-14:40 – Maona Vrata (under tystnad)
14:40-15:00 – Musik (individualiserat)
15:00-17:00 – Tredje lektionsperioden
17:00-17:30 – Promenad/Halvbad
17:30-7.00 – Kvällsprogram
19:00-19:35 – Asanas/Massage
19:35-19:45 – Kaoshiki/Tandava/Avslappning
20:00-20:30 – Middag
20:30-21:30 – Utvärdering av dagen/Promenad/Individuella studier
21:30-22:00 – Kvälls-meditation
22:00-22:30 – Egentid
22:30 – Sovdags

Karma Yoga utförs under tre timmar varje lördag.
Kurslista för läsår på CNS-Sverige

Kurs Lektion Tilldelade instruktörer

Andlig livstil Första lektionen (09:30-11:00) i 8 veckor (Jul-Aug) Ragamayananda/Aniishananda
Yoga-etik Andra lektionen (11.00-12:30) i 8 veckor (Jul-Aug) Ragamayananda/Aniishananda
Neohumanism Första lektionen i 12 veckor (Sep-Nov) Shambhushivananda
Yoga & Bio-Psykologi Andra lektionen i 12 veckor (Sep-Nov) Shambhushivananda
Asanas-instruktioner Tredje lektionen i 4 veckor (Juli) Ragamayananda/Harikrpananda/Anandabhadra
Språk-kunskaper Tredje lektionen i 20 veckor (Aug-Dec) Silvano/Carlyle/Ragamayananda
Prabhat Samgiita (musik) Dagligen genom ljudinspelningar med vägledning Pyne/Shambhushivananda/Ragamayananda
Världsläget Första lektionen i 6 veckor (Nov – mitten av Dec) Carlyle/Shambhushivananda/Aniishananda
Utvärderings-klasser Andra lektionen i 2 veckor (Sep-Nov) Ragamayananda/Shambhushivananda
Yoga-anatomi/fysiologi Första lektionen (09:30-11:00) i 8 veckor (Jan-Feb) Shambhushivananda
Forskning inom yoga & meditation Första lektionen i 8 veckor (Mar-Apr) Shambhushivananda
Yogiska behandlingar Andra lektionen i 8 veckor (Jan-Feb) Ragamayananda/Mikael Söderström
Introduktion till PROUT Andra lektionen i 8 veckor (Mar-Apr) Ragamayananda
Spirituell filosofi Första/andra lektionen i 10 veckor (Maj – mitten av Jun) Ragamayananda
Humanitär projektledning Tredje lektionen i 16 veckor (Jan-April) Karl Johan Andersson
Neohumanistisk utbildning Tredje lektionen i 6 veckor (Maj – mitten av Jun) Ole Brekke/Anandabhadra

c/o Ananda Marga Gurukula
Org. Nr. 802470-2261

Account Name: College of Neohumanist Studies
BIC/SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE35-8000-0840-1200-3569-4223
Gamla Skolan, Ydrefors, 59873 Gullringen, Sweden
https://se.gurukul.edu

 

Leave a comment